Spółka planuje pozyskać z emisji nowych akcji środki w wysokości ok. 66,7 mln PLN  brutto (przy założeniu Ceny Maksymalnej), które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju Spółki, w tym: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Program inwestycyjny, który Spółka zamierza zrealizować, szacowany jest na kwotę 71,6 mln PLN.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta BZ WBK SA oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego w dniach 10–16 maja 2016 r. Cena Maksymalna została ustalona przez Spółkę na poziomie 2,90 PLN.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK SA. Doradcą prawnym jest kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k., zaś audytorem firma doradcza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ AUTO PARTNER SA:

  • Akcje Oferowane obejmują Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane.
  • Oferta publiczna obejmuje od 1 do 23 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H nowej emisji (Nowe Akcje) oraz do 23 000 000 akcji imiennych, w tym 111 110 akcji serii B, 20 386 257 akcji serii D oraz 2 502 633 akcji serii E (Akcje Sprzedawane).
  • W ramach Oferty priorytet nadany został akcjom nowej emisji (pierwszeństwo przydziału Nowych Akcji). Jednocześnie w zależności od wyników bookbuildingu możliwe jest ograniczenie oferty sprzedaży akcji istniejących (Akcje Sprzedawane). Akcje Sprzedawane zostaną przydzielone przez Akcjonariusza Sprzedającego wyłącznie, gdy w ramach Oferty zostaną objęte wszystkie zaoferowane Nowe Akcje. W procesie decyzyjnym kluczowa będzie kwestia osiągnięcia minimalnego poziomu free float.
  • Cena Maksymalna została ustalona przez Spółkę na poziomie 2,9 PLN.
  • Akcje Oferowane zostaną podzielone na Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych.
  • Obecni akcjonariusze oraz Spółka zdecydowali się na lock-up: najwięksi akcjonariusze Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej) zdecydowali się na 540-dniowy lock-up, pozostali akcjonariusze na 360-dniowy lock-up.
  • Po zakończeniu oferty publicznej, przy założeniu emisji i sprzedaży maksymalnej zakładanej liczby Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych nowi akcjonariusze obejmą 39,32% akcji Spółki.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

DATA DZIAŁANIE
5 maja 2016 Publikacja Ceny Maksymalnej
10–16 maja  2016 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
6–17 maja 2016 Budowanie Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
17 maja 2016 Ustalenie i publikacja ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Ceny Akcji Oferowanych
18–20 maja 2016 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
do 23 maja 2016 Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
6 czerwca 2016 Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i PDA na GPW

CELE EMISJI

Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju Spółki. W ramach sprzedaży akcji nowej emisji, przy założeniu Ceny Maksymalnej na poziomie 2,90 PLN za jedną akcję, Spółka planuje pozyskać wpływy w wysokości około 66,7 mln PLN brutto. Program inwestycyjny, który Spółka zamierza zrealizować, szacowany jest na kwotę 71,6 mln PLN i obejmuje realizację następujących projektów:

PROJEKT  KWOTA (mln PLN) 
Utworzenie regionalnych centrów logistyczno-magazynowych                                       24,6
Rozbudowa sieci filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce             19,0
Wprowadzenie dodatkowych marek własnych w różnych segmentach rynkowych     10,0
Uruchomienie filii i przedstawicielstw na rynkach zagranicznych    10,0
Rozszerzenie oferty części do samochodów japońskich    4,0
Wprowadzenie asortymentu części motocyklowych    4,0

W związku ze zwiększaniem przez Spółkę ilości asortymentu dostępnego w miastach o największym potencjale rynku oraz możliwościami realizowania dostaw do okolicznych filii Grupa planuje utworzenie regionalnych centrów logistyczno-magazynowych. W okresie do 24 miesięcy  od zakończenia oferty planowane jest utworzenie centrów w Warszawie i Wrocławiu. W ramach tworzenia centrów logistyczno-magazynowych Spółka planuje korzystać wyłącznie
z długoterminowych umów najmu nieruchomości.

Obecnie Grupa posiada sieć 60 filii krajowych. Po rozbudowie, w okresie do 24 miesięcy od zakończenia oferty, liczba filii w obrębie największych aglomeracji w Polsce jest szacowana na 80. W 2016 roku Spółka uruchomiła filie w Sochaczewie, Szczecinie i Gdańsku. Do końca bieżącego roku planowane jest otwarcie filii w Tarnowskich Górach, Wadowicach i Chełmie. Pozostałe lokalizacje będą zależne m.in. od aktualnej sytuacji rynkowej i potencjału rynku. Zgodnie z dotychczasową praktyką Spółka planuje korzystać z długoterminowych umów najmu nieruchomości, w których zlokalizowane są filie.

W ramach realizacji strategii dywersyfikacji produktowej i dalszego wzrostu rentowności Spółka  planuje wprowadzenie marek własnych zarówno w wyższym segmencie cenowym tzw. premium jak i w segmentach niższych cenowo. Planuje rozszerzenie asortymentu o elementy układu hamulcowego, zawieszenia i układu elektrycznego. Pełna realizacja celu planowana jest do 24 miesięcy od zakończenia oferty.

W ramach rozwoju na rynkach zagranicznych planuje, w ciągu 24 miesięcy od zakończenia oferty, utworzenie filii w Czechach i na Łotwie (gdzie uruchomiona została już spółkę zależna, która docelowo ze względu na geograficzne oddalenie będzie zarządzała działalnością Grupy na Litwie i Łotwie ). Obecnie Grupa realizuje sprzedaż zagraniczną z magazynów z Polski.

Grupa planuje dalsze rozszerzanie oferty części do samochodów japońskich. Udział samochodów azjatyckich na polskich drogach stale rośnie. Dotychczas zaangażowany kapitał obrotowy na ten cel wyniósł 1,5 mln zł. Pełna realizacja celu planowana jest do 12 miesięcy od zakończenia oferty.

Grupa planuje także dalsze rozszerzanie oferty części do motocykli w związku z dużym potencjałem tego rynku i rosnącym popytem w wyniku nowych regulacji unijnych. Dotychczas zaangażowany kapitał obrotowy na ten cel wyniósł ok. 2,0 mln zł. Pełna realizacja celu planowana jest do 12 miesięcy od zakończenia oferty.

STRATEGIA

Strategia rozwoju Grupy opiera się na wzroście organicznym i zakłada dalszy wzrost skali działalności, zwiększenie udziału w rynku i umacnianie jej pozycji rynkowej przy jednoczesnej koncentracji na efektywności biznesowej w celu realizacji atrakcyjnych marż.

Grupa realizuje strategiczne cele, z których kluczowe to:

  1. Wzrost skali działania poprzez m.in. rozbudowę i usprawnianie sieci dystrybucji: tworzenie własnych oddziałów i regionalnych centrów logistyczno-magazynowych (wykorzystane również do zaopatrywania wybranych rynków zagranicznych) oraz ekspansję zagraniczną (sprzedaż z magazynów w Polsce oraz plan uruchomienia filii na terenie Łotwy i Czech).
  2. Dalsza dywersyfikacja produktowa poprzez rozszerzanie asortymentu oferowanych przez Grupę części zamiennych.
  3. Dalszy wzrost rentowności m.in. poprzez wprowadzanie dodatkowych marek własnych o różnym pozycjonowaniu cenowym, w tym także z segmentu premium; rosnącą skalę działania, ulepszanie i rozbudowę rozwiązań IT (pozwalające na efektywną kontrolę kosztów).

WYNIKI FINANSOWE 2013-2015, TENDENCJE W I KWARTALE I KWIETNIU 2016

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Auto Partner w latach 2013-2015 przedstawia poniższa tabela:

w mln PLN 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży           518,6 425,1 354,8
EBIT    26,2       24,3 30,7
EBITDA    30,1    27,7    33,2
Zysk netto     16,3    15,1    22,6

W 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły poziom 518,6 mln zł i były wyższe o 22% od wartości uzyskanej w roku 2014. Spółka szacuje swój udział w rozproszonym rynku na 6,1%. Dzięki utrzymującej się od kilku lat wysokiej, przekraczającej 20% rocznie, dynamice wzrostu  przychodów ze sprzedaży wskaźnik ten zwiększył się 2-krotnie od 2007 roku i nadal konsekwentnie rośnie.

Również wynik EBITDA, zysk operacyjny oraz zysk netto Grupy były w 2015  roku znacząco wyższe niż w roku 2014. Natomiast wyniki uzyskane w 2014 roku stosunkowo słabsze w porównaniu z rokiem 2013 były związane z ponoszeniem wysokich nakładów m.in. na dynamiczny rozwój oddziałów w całej Polsce oraz nowoczesne centrum logistyczne w centrali w Bieruniu. Nowo otwarte oddziały zaczynają przynosić zyski po upływie ok. 15 miesięcy od otwarcia. Pozytywne tendencje wynikające z rozwoju Grupy i otwierania nowych filii wpłynęły na wyższą dynamikę sprzedaży Spółki w I kwartale i kwietniu 2016 roku. W tym okresie wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Auto Partner była wyższa o ponad 30% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015.

OTOCZENIE RYNKOWE

Rynek docelowy Grupy posiada aktualnie wartość ok. 7 mld zł, a udział Grupy w mocno rozproszonym rynku wynosi około 6%. Według szacunków Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych rynek napraw, a co za tym idzie rynek części zamiennych może jeszcze wzrosnąć nawet 3-4 krotnie. Potencjał rynku, na którym działa Grupa Auto Partner determinowany jest przez dwa kluczowe parametry: rosnącą liczbę aut na polskich drogach oraz starzejący się park samochodowy.

Liczba aut będących własnością Polaków systematycznie rośnie, a przy tym potencjał tego wzrostu nadal jest bardzo duży – w 2014 r. na 1000 mieszkańców przypadało w Polsce 467 aut, podczas gdy średnia Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) wynosi 564 pojazdy, czyli o 23% więcej, niż w Polsce. Z drugiej strony udział samochodów o wieku przekraczającym 10 lat stale rośnie. Aktualnie przekracza 78,7%. Takie samochody wymagają częstszych napraw i wizyt w niezależnych warsztatach, które są główną kategorią odbiorców części dystrybuowanych przez Auto Partner. Zgodnie z regulacjami unijnymi właściciele nowych pojazdów mogą zlecać naprawy i okresowe przeglądy warsztatom niezależnym bez utraty gwarancji. W Polsce działa blisko 19,5 tys. warsztatów niezależnych, a z ich usług korzysta 90% polskich kierowców. 82% zakupów części zamiennych w Polsce realizowane jest za pośrednictwem warsztatów.

Rynki zagraniczne

Spośród rynków zagranicznych, na których działa Grupa rynki Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się największym potencjałem rozwoju.  Znaczna część używanych w tych krajach samochodów pochodzi z importu, przeważająca część taboru to samochody kilkuletnie. To także wskazuje na potencjał wzrostu. Rynki zachodnie takie jak: Niemcy i Austria to rynki dojrzałe, nie charakteryzują się więc tak dużym potencjałem rozwoju, ale dają możliwość realizacji wyższej marży.

Duży potencjał rynku części motocyklowych

Grupa rozszerza ofertę o asortyment części motocyklowych. Duży potencjał tego rynku i rosnący popyt,  wspierane są m.in. przez nowe regulacje dopuszczające prowadzenie motocykla o poj. silnika do 125 cm3 przez osoby posiadające jedynie prawo jazdy kat. B. Zmiana przepisów w tym zakresie spowodowała gwałtowny wzrost sprzedaży (w czerwcu 2015 r. ich sprzedaż wzrosła trzykrotnie r/r) motocykli w tym segmencie i skutkować będzie dalszym znaczącym wzrostem popytu na części zamienne związane z ich serwisowaniem i naprawą. Na polskich drogach przybywa także motocykli używanych. W pierwszym kwartale 2015 roku zarejestrowano ich o 1/3 więcej niż przed rokiem, czyli 13 104 sztuki, co ma znaczenie dla rynku części zamiennych.

– Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części samochodowych, z ugruntowaną i stale umacniającą się pozycją na rynku polskim. Systematycznie zwiększamy nasze udziały rynkowe w Polsce i rozwijamy ekspansję zagraniczną. Szybki rozwój Grupy to efekt konsekwentnej realizacji strategii, inwestycji Grupy,. Działamy na rynku o dużym potencjale. Rosnący i starzejący się park samochodowy w Polsce to dla nas ogromne możliwości rozwoju. Polepszająca się sytuacja gospodarcza wpływa także na wzrost zakupów samochodów. Równie dużym potencjałem rozwoju charakteryzują się kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Poza rozwojem sieci dystrybucji, którego efekty widać w sprzedaży w 2016 roku, stale pracujemy także nad dalszą dywersyfikacją szerokiej oferty produktowej Grupy, która pozwala nam docierać do różnych segmentów produktowych i cenowych – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

– Rozpoczęliśmy już proces wprowadzania do oferty części do samochodów japońskich, których liczba na polskich drogach rośnie oraz części motocyklowych, na które popyt rośnie w związku z nowymi regulacjami unijnymi. To działania, które obok rozbudowy sieci filii i magazynów oraz wprowadzeniem kolejnych marek własnych, są wśród naszych celów emisji. Środki pozyskane z emisji nowych akcji pozwolą nam przyspieszyć dynamiczny rozwój Grupy. Wierzymy, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów. 20 lat działalności i systematyczne zwiększanie skali działania w różnych warunkach panujących na rynku, pokazało, że mamy jasno sprecyzowane cele, według których realizujemy strategię Spółki – powiedział Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.auto-partner.pl

Źródło: Informacja prasowa Auto Partner SA