Oferta obejmuje łącznie 38 806 872 akcji oferowanych w ramach oferty (Akcje Oferowane), w tym 23 000 000 akcji nowej emisji (Nowe Akcje) oraz 15 806 872 istniejących akcji imiennych (Akcje Sprzedawane). 35 518 000 akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast 3 288 872 w transzy inwestorów indywidualnych.

W ramach Oferty pierwszeństwo przydziału zostało przyznane akcjom nowej emisji. Spółka pozyska z emisji nowych akcji ok. 50,6 mln PLN brutto, które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju Spółki, w tym: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Program inwestycyjny, który Spółka zamierza zrealizować z wykorzystaniem wpływów z Oferty, szacowany jest na kwotę 71,6 mln PLN.

Debiut Spółki na rynku głównym GPW planowany jest na 6 czerwca 2016 roku.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK SA. Doradcą prawnym jest kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy Sp.k., zaś audytorem – firma doradcza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

Harmonogram oferty publicznej

DATA DZIAŁANIE
18–20 maja 2016 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
do 23 maja 2016 Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych
i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
6 czerwca 2016 Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i PDA na GPW

– Auto Partner to spółka o mocnych fundamentach i przemyślanej strategii, a ponad 20-letnia historia rozwoju naszej firmy pokazuje regularny wzrost skali działalności. Sprzyja nam także otoczenie rynkowe. Coraz większy i stosunkowo stary park samochodowy w Polsce stwarza niezwykle obiecujące perspektywy dla rozwoju rynku sprzedaży części samochodowych. Dobre perspektywy widzimy także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Niemczech i Austrii. Środki pozyskane z oferty przeznaczymy, zgodnie z priorytetami przedstawionymi w prospekcie, głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co pozwoli nam zdynamizować rozwój firmy na rynkach zagranicznych i w Polsce, poprzez rozbudowę sieci dystrybucji i rozszerzenie oferty produktowej – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.auto-partner.pl

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki AUTO PARTNER SA („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. („GPW”) Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.auto-partner.pl) oraz na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK SA pełniącego w ramach Oferty funkcję oferującego (www.dmbzwbk.pl).

Źródło: Informacja prasowa Auto Partner SA