Dokonano w ramach oferty publicznej przydziału łącznie 38 806 872 akcji (Akcje Oferowane) spółki Auto Partner SA, jednego z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, w tym 23 000 000 akcji nowej emisji zostało przydzielonych inwestorom przez Auto Partner S A oraz 15 806 872 istniejących akcji (Akcje Sprzedawane) zostało przydzielonych inwestorom przez akcjonariuszy sprzedających.

35 518 000 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast 3 288 872 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych w transzy inwestorów indywidualnych. Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 39,77%.

Spółka pozyskała w ramach emisji nowych akcji 50,6 mln PLN brutto, które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju Spółki, w tym: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Program inwestycyjny, który Spółka zamierza zrealizować z wykorzystaniem wpływów z oferty publicznej, szacowany jest na kwotę 71,6 mln PLN. Po zakończeniu oferty publicznej nowi akcjonariusze obejmą ok. 33% akcji Spółki.

Debiut spółki na rynku głównym GPW planowany jest na 6 czerwca 2016 roku.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK SA. Doradcą prawnym jest kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k., zaś audytorem firma doradcza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

– Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie ofertą Auto Partner ze strony inwestorów – zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych - które dowodzi, że dostrzegli oni potencjał spółki i rynku, na którym działamy. Stopa redukcji zapisów w transzy detalicznej wyniosła aż 39,77%. Realizacja planu inwestycyjnego, który w ponad 70% finansowany będzie środkami pozyskanymi z oferty, pozwoli nam zdynamizować rozwój firmy i wzmocnić jej pozycję rynkową oraz przewagi konkurencyjne. Chcemy konsekwentnie budować wartość Spółki dla udziałowców, w tym nowych akcjonariuszy, których udział w nowej strukturze akcjonariatu wyniesie ok. 33% – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki AUTO PARTNER SA („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.auto-partner.pl) oraz na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK SA pełniącego w ramach Oferty funkcję oferującego (www.dmbzwbk.pl).

Źródło: Informacja prasowa Auto Partner SA