Na przestrzeni minionych lat nasze działania pokazały, że ministerstwo właściwe ds. transportu zmieniało swoje poglądy w zakresie stosowania przepisów odnoszących się do przeprowadzania i dokumentowania badań technicznych pojazdów. Efektem naszych działań jest doprecyzowanie przepisów.

W związku z powyższym zapraszamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych, podczas których omówimy następujące zagadnienia:

1. Projekt nowego cennika wraz ze szczegółową analizą zasad pobierania opłat przez diagnostów samochodowych.

2. Funkcjonowanie podstawowych stacji kontroli pojazdów po okresie przejściowym, tj. 31 grudnia 2015 r.
Jak wynika z dokonanej analizy, przepisy prawne, które mają wejść w życie 01.01.2016 roku mogą spowodować problemy w funkcjonowaniu niektórych pojazdów, toteż przedstawimy wymianę korespondencji pomiędzy Stowarzyszeniem a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Sprawą interesował się Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi.

3. Prawidłowe określenie ilości miejsc w pojazdach, w których dokonano zmian konstrukcyjnych (tzw. busach) w kontekście zawyżanej liczby dla pasażerów przez diagnostów. Podczas spotkania omówimy właściwy wzór, jaki należy stosować zarówno podczas pierwszego badania technicznego w dokonanych zmianach konstrukcyjnych, jaki  każdego okresowego technicznego. Omówimy także wymianę korespondencji pomiędzy Stowarzyszeniem a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Powodem podjęcia działań wyjaśniających jest informacja zamieszczona na stronach ITD: „Inspekcja we wszystkich stwierdzonych 17 przypadkach skontrolowanych busów, w których wartości zawarte w dowodzie rejestracyjnym zostały celowo zaniżone w zakresie masy własnej oraz celowo zawyżone w przypadku liczby miejsc dla pasażerów pojazdu, będzie występowała do właściwych terenowo Starostów Powiatowych lub Prezydentów Miast z wnioskami o wszczęcie postępowania wobec odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia uprawnionych diagnostów i stacji kontroli pojazdów (…)”.

4. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów z dnia 2014 r. dotyczące odpowiedzi na 5 pytań istotnych dla rejestracji pojazdów i diagnostów samochodowych, np.
a) czy diagnosta samochodowy, nie mając wglądu w homologację pojazdu, będzie miał prawo zmienić jego podrodzaj na wielozadaniowy lub van?
b) jak należy kwalifikować pojazd z powodu braku definicji w ustawie – Prawo o ruchu drogowym nadwozi, takich jak: VAN, WIELOZADANIOWY FURGON?

5. Omówienie opinii, z której jednoznacznie wynika, iż drukowanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym nie jest obligatoryjne. Z przepisów wynika, iż diagnosta wystawia, a nie drukuje zaświadczenie - dokument, jakim jest zaświadczenie może zostać wystawione jako plik PDF, lecz niekoniecznie musi być każdorazowo drukowane.

6. Omówienie najnowszego projektu rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, w tym dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego z kierownicą po prawej stronie.

7. Zasady wydawania uprawnień kandydatom na diagnostów oraz uzupełnianie uprawnień diagnostom samochodowym:
a) analiza wykształcenia „technicznego” w kontekście prawomocnego wyroku WSA i NSA,
b) analiza posiadanej praktyki w kontekście prawomocnego wyroku WSA,
c) omówienie opinii sporządzonej w celu przedłożenia w WSA w R. w sprawie wykreślania z imiennego uprawnienia diagnosty samochodowego niepełnych pozycji.

8. Omówienie opinii dotyczącej wykonania badania technicznego na podstawie pokwitowania wydanego przez policjanta.

9. Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 2015 roku w sprawie przeprowadzania badań technicznych pojazdów bez tablic rejestracyjnych w kontekście wydanych opinii, wymiany korespondencji oraz wyroku WSA.

10. Badania techniczne pojazdów doposażonych w urządzenia podlegające Dozorowi Technicznemu. Podczas prezentacji wskażemy, w jaki sposób można skontrolować szczelność obudowy zbiornika i zaworów w instalacji gazowej LPG oraz w jaki sposób można doprowadzić sprężone powietrze pod ciśnieniem 0,01 MPa do otworu przewodu wentylacyjnego obudowy zaworów.

11. Zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Urzędem Miasta lub Starostwem Powiatowym.

12. Omówienie prezentacji przygotowanej przez podmiot zewnętrzny w zakresie możliwości wykorzystania środków unijnych przez stację kontroli pojazdów w perspektywie programów operacyjnych lata 2014-2020.

W przypadku ukazania się aktów wykonawczych zamiast projektów omawiane będą ogłoszone rozporządzenia.

Koszt uczestnictwa w seminarium szkoleniowym wynosi:

a) 280 zł brutto od osoby.
b) 250 zł brutto od osoby, w sytuacji gdy w seminarium szkoleniowym uczestniczą 2 osoby skierowane przez jednego pracodawcę,
c) 220 zł brutto od osoby, w sytuacji gdy w seminarium szkoleniowym uczestniczą 3 lub więcej osób skierowanych przez jednego pracodawcę.

Dla stacji diagnostycznej, z którą podpisaliśmy umowę o współpracy, wstęp dla dwóch przedstawicieli jest bezpłatny.

Każdy uczestnik otrzyma między innymi:

1. Projekty lub rozporządzenia będące przedmiotem naszych prelekcji, w tym projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zmiany w regulacjach UE i EKG ONZ w zakresie mas i wymiarów wymusiły konieczność uaktualnienia zapisów zawartych w nowelizowanym rozporządzeniu pod kątem zmienionych wartości mas i wymiarów, z uwzględnieniem wszystkich konfiguracji pojazdów.
Przewiduje się, iż nowe przepisy wejdą życie dnia 1 lipca 2015 r.

2. Najnowszy jednolity tekst rozporządzenia w sprawie warunkó technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (wersja z marca 2015 r.).

3. Opinię, z której jednoznacznie wynika, iż drukowanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym nie jest obligatoryjne.

4. Wyroki WSA i NSA omawiane podczas spotkania.

5. Czasowo działającą pełną wersję programu SKP PRO wraz z aktami prawnymi i normatywnymi.

6. Certyfikat potwierdzający udział w seminarium szkoleniowym.

7. Lunch.

8. Notes konferencyjny.

9. Poradnik „Dotacje z Unii Europejskiej 2014-2020”.

Szczegółowe informacje: www.klubdiagnosty.pl