Mimo iż samochody oraz ich silniki stają się coraz bardziej zaawansowane, to nadal w dużej mierze polegają na akumulatorze. Ten z kolei – niezależnie od tego, czy mówimy o akumulatorze obsługowym czy nowszym, bezobsługowym – w wyniku powtarzających się cykli ładowania i rozładowywania po pewnym czasie będzie wymagał wymiany. To samo dotyczy baterii, których używamy choćby w pilocie do telewizora czy myszce do komputera.

Zużyty akumulator i bateria – problem dla środowiska

Baterie zawierają szereg metali ciężkich, takich jak ołów, kadm i rtęć, które w chwili przedostania się do naszego organizmu mogą wywołać choroby nerek i dysfunkcje różnych układów, np. pokarmowego i nerwowego. Zużyty akumulator wykonany jest natomiast w znacznej części z ołowiu – pierwiastka silnie trującego. Ponadto w jego skład wchodzą kwas siarkowy o wysokim stężeniu oraz tworzywa sztuczne. Zawarte w akumulatorze metale ciężkie oraz kwas siarkowy w przypadku nienależytego z nim postępowania mogą wpływać negatywnie na żywe organizmy, roślinność oraz glebę. Wyciekający kwas może spowodować poważne oparzenia u ludzi i zwierząt.

Z tego powodu odpady tego typu są produktami szczególnego traktowania, których po zużyciu nie można wyrzucić do kosza. Niepoddane recyklingowi stanowią poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Niedozwolone jest składowanie zużytych akumulatorów oraz baterii, ponieważ w takich przypadkach często dochodzi do wycieku elektrolitu na podłoże. To skutkuje zanieczyszczeniem środowiska oraz narażeniem osób trzecich na niebezpieczeństwo. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie takich odpadów i wyeliminowanie ich ze środowiska przez dostarczenie do punktu zbiórki akumulatorów i baterii.

Każdego roku na świecie wytwarzanych jest 5,6 mln ton baterii i akumulatorów. Do ich produkcji zużywa się 3,4 mln ton ołowiu, czyli blisko 70% światowej rocznej produkcji tego surowca. Dlatego tak istotny jest recykling akumulatorów oraz baterii, który pozwala skutecznie zredukować ilość toksycznych odpadów zanieczyszczających środowisko i umożliwia odzyskanie znacznej części surowców.