Zgodnie z art. 83b ust. 2 pkt. 3 lit. „c” ustawy Prawo o ruchu drogowym, w ramach wykonywanego nadzoru starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Wobec powyższego informujemy , iż 31 sierpnia 2015 roku w dzienniku ustaw pod pozycją 1273 została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy "Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw", która jest istotna dla podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów w zakresie momentu pobrania opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, a także w kwestii pobierania opłat ewidencyjnych nie tylko od badań okresowych. Poniżej przedstawiamy dwie zmiany, które mają istotny wpływ na moment uiszczeni a opłat:
Zmiana nr 1:
Od dnia 01. 01.2017 r. art. 82 ust. 2 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" ma następujące brzmienie : „Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego  uprawniony  diagnosta  po  stwierdzeniu  pozytywnego  wyniku  badania technicznego.
Zmiana polega na usunięciu fragmentu przepisu odnoszącego się do momentu uiszczenia przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej.
Zmiana nr 2:
Od dnia 01. 01.2017 r. art. 8 3 ust. 1 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" ma następujące brzmienie : „Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej , w: 1) podstawowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: a)  o kresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c, b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a, c) badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego; 2) okręgowej stacji kontroli pojazdów - w zakresie: a) okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów, b) dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, c) badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Zmiana wskazuje moment pobrania opłaty za przeprowadzenie badania technicznego jak i opłaty ewidencyjnej – opłaty nie mogą zostać pobrane po przeprowadzonym badaniu technicznym, lecz przed jego rozpoczęciem. Istotne jest również, iż każde badanie techniczne (nie tylko okresowe) powinno być przeprowadzone po uiszczeniu w/w opłat. Reasumując, diagnosta samochodowy od dnia 1 stycznia 2017 r. będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania technicznego wyłącznie po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za prze prowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej . Wprowadzone nowe brzmienie jednoznacznie wskazuje, że nie będzie możliwe o d dnia 1 styczna 2017 r. wystawienie faktury VAT z terminem płatności np. 14 dniowym , bowiem samo wystawienie dokumentu sprzedaży nie jest równoznaczne z faktem uiszczenia opłaty za badanie techniczne.